Skutky v živote Božieho dieťaťa

30.11.2017 18:27

Každý z nás robí v živote dobré aj zlé skutky.     

Ľudia, ktorí neprijali Pána Ježiša Krista, si veľakrát myslia, 

že dobrými skutkami si vymažú tie zlé.

 

Pozrime sa však, čo na to hovorí Božie Slovo, napríklad, 

v Liste Galaťanom 2:16:

 

"... človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša.

Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov 

podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený."

 

Efezským 2:9 hovorí to isté: 

"Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, 

je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval." 

 

A PRETO - najlepší  skutok, ktorý môžeme urobiť, je to, že uveríme v Pána Ježiša Krista. 

Apoštol Ján 6:29 hovorí: "To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal."

 

Staneme sa tak Božími deťmi a dobrý Boh naplní naše srdcia dobrými skutkami a naše zlé skutky vymaže.                    

 

  

  Naučte sa, rozmýšľajte, hovorte:

 

  "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to,

  aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil." 

                                                                       Efežanom2:10