Vieš KTO ON vlastne je?

21.08.2017 16:16

                                                                                        

                              HĽADAJ MA... hovorí Hospodin

                                        
                                        ... nájdeš mená, ktorými sa Boh predstavil v Biblii?
 
 
 

Čítali sme o Abramovi z 1. Mojžišovej 17, ako mu Boh povedal: "... poď predo mnou a buď dokonalý", kde sa Boh predstavil ako 

 

El-Šaddai – silný Boh Všemohúci, ktorého je viac než dosť 

- a dal Abramovi zasľúbenie o veľkom potomstve. Boh mu to povedal, keď nemal ešte žiadne potomstvo, aby Abram vedel, že Boh je schopný urobiť  z nemožného možné.

 

Jahwe Jirech - Hospodin vidí a zaopatrí

Abrahám dostal Izáka a má ho obetovať... Čo by ste robili, keby sa to stalo vám? 

- Boh zaopatril baránka nielen pre Abraháma, ale aj pre nás, aby sme boli zachránení. Dávno sa rozhodol to urobiť.

- Na svadbe v Káne Galilejskej sa Pán Ježiš postaral, aby bolo dostatok vína - videl potrebu a zaopatril.

 

Jahwe Rohi – Hospodin, môj pastier 

– hovorili sme si o kráľovi Dávidovi, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca, miloval Pána a napísal aj veľa oslavných piesní-žalmov - pretože Ho poznal.       

Čítali sme si:  

                NAUČIŤ - NAUČIŤ - NAUČIŤ...

         Pán je dobrý pastier, stará sa o ovce, vodí ich po správnych cestách, chráni ich pred nepriateľom.