Odporúčania

 
 
**************************************************************************************
 
 

Milí súrodenci, vedúci besiedok,

ďakujeme za účasť na prednáške/seminári na tému 

(nepriaznivý) VPLYV DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ NA DETI

(mobily, facebook, youtube, kyberšikana...), ktorý sa konal v sobotu 22.4.2017 o 10.00 hod. (Banská Bystrica, Lazovná 72).
 

Táto téma sa čoraz viac skloňuje v súčastnej spoločnosti a nielen odborníci bijú na poplach...

 

Uvedomujeme si, že z toho nie sú vyňaté ani naše kresťanské deti.

Iste aj v našich zboroch prebiehajú mnohé vzájomné rozhovory: "Čo s tým robiť a ako..."

Aj preto sme o tom my, ktorí pracujeme s deťmi, diskutovali medzi sebou a aj s pastorom J. Krížom a rozhodli sme sa na túto tému urobiť spomínanú prednášku s odborníčkami, detskými psychologičkami p. Šimčákovou a jej kolegyňou.

 

Venovali sme sa, napríklad, týmto otázkam:

- Aká je podľa Vás únosná miera času stráveného na internete či mobile, aby nedošlo k závislosti?

- Ako rozoznať prvé príznaky závislosti pri deťoch?

- Prečo majú deti potrebu byť na internete, hrať hry, pozerať TV, mobil, keď si reálne ešte nemôžu uvedomovať potrebu digitálnej gramotnosti?

- Deti často na internete pôsobia inak ako v skutočnosti. Prečo majú tú potrebu inak sa prezentovať vo virtuálnom a inak v skutočnom svete?

... a iným.

 

Odporúčame:

https://www.detinanete.sk/

                                                           

   *************************************

DIGITÁLNE DETI

... kniha, ktorá nepotrebuje kometár

Kniha obsahuje cenné rady a nástroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pozitívne zmeny
smerom od prílišnej závislosti na displejoch, a dozviete sa,
ako môžete svoje deti naučiť zručnostiam, ktoré potrebujú:
náklonnosť, vďačnosť, zvládnutie hnevu a pozornosť.

 Objednať si ju môžete na našej adrese.
 

******************************
 

Drahí súrodenci, ktorí ste už rodičmi, ale aj tí, ktorí sa nimi byť chystáte: 
Na základe odporúčaní našich pedagógov, učiteľov v besiedkach 
a Anky Křížovej st. Vám odporúčame si prečítať knižočku nášho národovca 
a  významného človeka aj pred Hospodinom

Jána Amosa Komenského - Informatórium školy mateřské

 
Sú to poklady, ktoré nám Boh dal, len ich treba vykopať... Veľa požehnania pri kopaní. 
 
                                                     
 
Úryvok z knihy:
 

1. kapitola

Dietky, najdrahší Boží dar a klenot, sú hodné najbedlivejšieho opatrovania,

že sú dietky zvláštny, drahý a slávny klenot, poučuje Duch Boží skrze Dávida,

hovoriac: »Dedictvo od Hospodina sú dietky, a plod života jest mzda. Jako strely

v ruke udatného, tak sú dietky zdarné. Blahoslavený človek, ktory by nimi naplnil 

svoj tulec.« (Žalm 127.) Ejhľa, blahoslavený je ten, kto má dietky!

Poznáme to i odtiaľ, že Pán Boh, keď najláskavejšie k nám ľuďom mluviť chce,

menuje nás dietkami, jako by o žiadnom inom milejšom a vzácnejšom mene nevedel;

naopak, keď na neporiadky l'udské horlí, o to náramne horlí, že dietky obetujú 

Molochovi a nie jemu. (Lev. 20, 2. — Jer. 32, 35.)

Zvláštno ale je, že Boh i dietky bezbožných modlárov dietkami svojimi, dietkami sebe

zplodenými menuje (Ezech. 23, 37.), namietajúc skrz to, že si ich máme vážiť nie jako

svoje, ale jako Božie, pre Pána Boha zplodené.

Preto u Malachiáša (kap. 2, 15.) menujú sa dietky semenom Božím; z neho totiž

povstáva rodina Božia. (Skutk. 17, 29.)

A z tej príčiny večný a velebný Syn Boží, zjaviac sa v ľudskom tele, s dietkami nielen

priúčastnený byť, ale s nimi aj zvláštne a milé kochanie mať akožto s bratríčkami

a sestričkami svojimi, s nimi sa pestovať, ich na ruky brať a rúbať ráčil (Mark. 10, 16.);

krom toho pilne napomínal, aby sme sa mali na pozore, že by sme malé dietky

nepohoršovali, ale ich šetrili, jako jeho samého, biedu svolávajúc na hlavu tých, 

ktorí malé dietky zarmucujú. (Mat. 18, 5. 6.)

 

môžete si to stiahnuť na:

https://dikda.eu/jan-amos-komensky/

alebo nám napíšte a pošleme vám to ako dokument v PDF formáte.